โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
ผลงานวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจองเชิงสร้างสรรค์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ูโดย นางหริสา   แสงเพ็ชร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง
เชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจองเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
คำคล้องจองเชิงสร้างสรรค์

์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจองเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจองเชิงสร้างสรรค์
โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชานิเวศน์
สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จากการศึกษาพบว่า ผลการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.89 ผลการหาประสิทธิภาพคือ เท่ากับ 85.73
และ เท่ากับ 83.33 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 อยู่ในเกณฑ์มาก แสดงว่า แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจองเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนได้

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com