โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
กลับหน้าแรก
คณะกรรมการนักเรียน
เริ่มแรกปีพ.ศ.2550
ส.ส. นักเรียน
 
นักเรียนศึกษาดูงาน
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
นางสาวสุกัญญา เทียมวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
   
     ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนประชานิเวศน์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยนำรูปแบบประชาธิปไตยระดับชาติมาใช้ในโรงเรียน   มีการจัดตั้งองค์กรการเมือง
คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งนักเรียน สมาชิกวุฒิสภานักเรียน  สมาชิกสภาผู้แทน
นักเรียนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนโรงเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  ลงมือปฏิบัติ  และมีวิถีชีวิตเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและยั่งยืน
 
ขอบข่ายของโครงการ

การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน
มีกิจกรรมสำคัญ ดังต่อไปนี้
1.การคัดสรรคณะกรรมการการเลือกตั้งนักเรียน (กกต.นักเรียน)
2.การคัดสรรสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (ส.ว.นักเรียน)
3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนระบบสัดส่วนและระบบแบ่งเขต (ส.ส.นักเรียน)
4.การคัดสรรสมาชิกองค์การบริหารส่วนโรงเรียน (ส.ร.นักเรียน)
5.การสร้างเสริมวินัยนักเรียน และกิจกรรมประชาธิปไตยผ่านสภานักเรียน

 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. นักเรียน)
1. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ถอดถอนสมาชิกสภานักเรียนที่ทำผิดต่อหน้าที่
3.ติดตามการทำงานของคณะกรรมการสมาชิกผู้แทนนักเรียน
 
 
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (ส.ว. นักเรียน)
 
1. รับรอง กฏ กติกา การอยู่ร่วมกัน  ที่ผ่านมติมาจากสภาผู้แทนนักเรียน
2. ปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน
3. ปฏิบัติงานในคณะกรรมการวินัยนักเรียน
 
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนโรงเรียน (ส.ร. นักเรียน)
 
1. รับผิดชอบงานในห้องเรียน
2. ดูแลระเบียบวินัยในห้องเรียน
3. ประสานงานระหว่างห้องเรียนกับสภานักเรียน
 
   
 
                   
 
 
 
เลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,