โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล
 
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
Smart School
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 
โครงการ/กิจกรรม
 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผลงานวิชาการ
 
 เผยแพร่ผลงาน
ผู้บริหารและครู


การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
(Smart School)
ประจำปี 2556

  คู่มือSmart School
       ดาวน์โหลด

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
  มาตรฐานระดับประถม
 ดาวน์โหลด

  แนวทางการประเมินคุณภาพ
 มาตรฐานระดับปฐมวัย
  ดาวน์โหลด

 

ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
ความสำเร็จของโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้
ความรู้พระบรมสารีริกธาตุ
พระมหาสิทธิศักดิ์ อคฺควีโร
(ตันติสัตตโม)
 
ปฏิทินปีการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 2
 
14 กุมภาพันธ์ 58
กิจกรรมวันครอบครัว
19 กุมภาพันธ์ 58
กิจกรรมวันตรุษจีน
20 กุมภาพันธ์ 58
ค่ายวิชาการเครือข่ายที่ 21
23 -25 กพ. 58
สอบวัดผลครั้งที่ 4
26 กพ. 58
สอบวัดคุณภาพการศึกษา
ป.3 ป.5
4 มีนาคม . 58
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
นักเรียนสองภาษา
5-6 มีนาคม . 58
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ทุกระดับชั้น

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,