โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล
 
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
Smart School
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 
โครงการ/กิจกรรม
 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผลงานวิชาการ
 
 เผยแพร่ผลงานผู้บริหารและครู


สรุปผลการศึกษาต่อ ของ
นักเรียน ป.6 ปี 2555

 


การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
(Smart School)
ประจำปี 2556

        คู่มือSmart School
            ดาวน์โหลด

     เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
  มาตรฐานระดับประถม
       ดาวน์โหลด

     แนวทางการประเมินคุณภาพ
 มาตรฐานระดับปฐมวัย
          ดาวน์โหลด

 

ประชาสัมพันธ์
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน เรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2557
ทุนประเภท ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนทั้งหมด 7 ทุน โรงเรียนประชานิเวศน์ได้มา 6 ทุน

1. ด.ช.วายุ เกิดผล
2.ด.ญ.กิตรวดี ฤกษ์ม่วง
3.ด.ญ.มนตวัณย์ จินดาเทพกาญจน์
4.ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุกรีฑา
5.ด.ญ.ณัฐนันท์ อังศุศรีวงศ์
6. ด.ญ.พิชญ์สินี พะสุรัมย์

 
4 กรกฏาคม 2557  
   
1 กรกฏาคม 2557  
   
   
 
 
ความสำเร็จของโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้
ความรู้พระบรมสารีริกธาตุ
พระมหาสิทธิศักดิ์ อคฺควีโร
(ตันติสัตตโม)
 
ปฏิทินปีการศึกษา 2557
7 กรกฏาคม 2557
ประชุมผู้ปกครอง สายชั้น ป.6
8 กรกฏาคม 2557
ประชุมผู้ปกครอง สายชั้น ป.5
8 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมเวียนเทียน จำนำพรรษา
ณ วัดเสมียนนาร
16-18 กรกฏาคม 2557
สอบวัดผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,