โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล
 
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
Smart School
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 
โครงการ/กิจกรรม
 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผลงานวิชาการ
 
 เผยแพร่ผลงาน
ผู้บริหารและครู


สรุปผลการศึกษาต่อ ของ
นักเรียน ป.6 ปี 2555

 


การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
(Smart School)
ประจำปี 2556

        คู่มือSmart School
            ดาวน์โหลด

     เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
  มาตรฐานระดับประถม
       ดาวน์โหลด

     แนวทางการประเมินคุณภาพ
 มาตรฐานระดับปฐมวัย
          ดาวน์โหลด

 

ประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 12 กันยายน 2557
กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน ลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้น ป.1-ป.3
ณ โรงเรียนประชานิเวศน์
 
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิเวศน์
เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายกลางวัน
ซูลูน้อยในรั้วปน.
 
   
การแสดงรอบกองไฟ
กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการกลุ่มที่หนูๆ ชอบมากๆ
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน เรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2557
ทุนประเภท ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนทั้งหมด 7 ทุน โรงเรียนประชานิเวศน์ได้มา 6 ทุน

1. ด.ช.วายุ เกิดผล
2.ด.ญ.กิตรวดี ฤกษ์ม่วง
3.ด.ญ.มนตวัณย์ จินดาเทพกาญจน์
4.ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุกรีฑา
5.ด.ญ.ณัฐนันท์ อังศุศรีวงศ์
6. ด.ญ.พิชญ์สินี พะสุรัมย์

 
   
 
 
ความสำเร็จของโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้
ความรู้พระบรมสารีริกธาตุ
พระมหาสิทธิศักดิ์ อคฺควีโร
(ตันติสัตตโม)
 
ปฏิทินปีการศึกษา 2557
7 กรกฏาคม 2557
ประชุมผู้ปกครอง สายชั้น ป.6
8 กรกฏาคม 2557
ประชุมผู้ปกครอง สายชั้น ป.5
8 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมเวียนเทียน จำนำพรรษา
ณ วัดเสมียนนาร
16-18 กรกฏาคม 2557
สอบวัดผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
12 กันยายน 2557
เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้น ป.1-ป.3
ณ โรงเรียนประชานิเวศน์
17-19 กันยายน 2557
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้น ป.5
ณ ค่ายลูกเสือจอมประจญ จ.ฉะเชิงเทรา
19 กันยายน 2557
สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2
(เฉพาะห้อง EP ป..1-4)
22-24 กันยายน 2557
สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2557

26 กันยายน 2557
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
(เฉพาะห้อง EP ป.1-4)
29-30 กันยายน 2557
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
1-2 ตุลาคม 2557
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้น ป.4
ณ โรงเรียนประชานิเวศน์
8-10 ตุลาคม 2557
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้น ป.6
ณ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
11 ตุลาคม 2557
ปิดภาคเรียนที่ 1 /2557
13-16 ตุลาคม 2557
คุณครูทุกท่านอบรมการผลิตสื่อ
ณ โรงเรียนประชานิเวศน
23 ตุลาคม 2557
พิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวัน ปิยมหาราช
ณ โรงเรียนประชานิเวศน
3 พฤศจิกายน 2557
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
 
 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,